สมัยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

Posted on November 8th, 2015 in หมวดหมู่ | No Comments »

การประชาสัมพันธ์ในสมัยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

หลังจากที่โรมเสื่อมอำนาจลงแล้ว อารยธรรมต่างๆ ของโลกก็เริ่มเสื่อมลง โลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคมืด ซึ่งเป็นยุคแห่งความหวาดกลัวและความงมงาย ฉะนั้นยุคนี้การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์จึงต้องพลอยหยุดชะงักความก้าวหน้าไปด้วย เพราะเป็นยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างแทบจะหยุดอยุ่กับที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้าแต่ประการใด และเป็นยุคที่ประชาชนโง่เขลาเป็นยุคที่มีผู้ไม่รู้หนังสือมีจำนวนสูงมาก และการแสดงออกของประชามติมีน้อยมาก การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก็ใช้เครื่องมือง่ายๆ ไม่มีการพัฒนาแต่ประการใด ยุคมืดนี้จึงเป็นยุคที่การประชาสัมพันธ์ไม่เจริญคืบหน้าเท่าที่ควร

ครั้นต่อมาในสมัยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา หรือเป็นยุค “เกิดใหม่” เพราะคำว่า Renaissance หมายถึง เกิดใหม่ ที่ได้ชื่อว่าเกิดใหม่เพราะในยุคนี้มนุษย์หันกลับมาสนใจในศิลปวิทยาการกันใหม่อีกวาระหนึ่ง หลังจากมืดมนมาเป็นเวลาอันยาวนานและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานี้เองที่นับว่าเป็นยุคแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีความสำคัญมาก กล่าวคือ เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมาเป็นสมัยแห่งวิทยาศาตร์ มนุษย์ย้อนกลับมาสนใจและเอาใจใส่กับตนเองมากขึ้น เห็นความสำคัญในชีวิตและความเป็นอยู่ของคนมากขึ้น สนใจต่อสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น และสนใจในความเป็นตัวของตัวเอง นับเป็นยุคแห่งความสว่างสไสวในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาจึงมีลักษณะเด่นชัดที่ปรากฏคือ ชนชั้นสามัญอยู่ในสภาพอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และยังยึดมั่นอยู่ในประเพณีดั้งเดิมกับอีกชั้นหนึ่งที่เป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษา วัฒนธรรมและศิลปะวิทยาการต่างๆ

the last supper

การฟื้นฟูศิลปวิทยาเริ่มขึ้นในแหลมอิตาลีก่อน จากนั้นก็ขยายเข้าไปในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ เป็นต้น เหตุที่การฟื้นฟูศิลปวิทยาเริ่มขึ้นในดินแดนอิตาลีก่อน เพราะมีหัวเมืองที่เจริญมั่งคั่งและมีการค้าขายอยุ่มากมายหลายแห่ง ผู้คนเริ่มเอาใจใส่กับความรุ่งเรืองและความสำเร็จผลทางโลก ความร่ำรวยทางการค้านี้ขยายตัวมามากหัวเมืองต่างๆ ที่ค้าขายกับแถบเอเชียตะวันตกมาแล้วตั้งแต่ปลายยุคกลาง เช่น เวนิส เจนัว และฟลอเรนซ์ มีการจัดตั้งอุตสาหกรรมและการธนาคารขึ้น ผู้ใดมั่งมีก็ใช้เงินซื้อหารูปภาพ หนังสือ และสินค้านานาชนิดตามปรารถนา

ความเจริญรุ่งเรืองของยุคฟฟื้นฟูศิลปวิทยานั้น รุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และความคิดทางการเมือง โดยเฉพาะในเรื่องความคิดทางการเมือง เพราะเอกลักษณ์หรือความสำคัญของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยานั้น เน้นและย้ำถึงลัทธิปัจเจกบุคคล หรือความสำคัญของการเป็นเอกชนคนหนึ่งรวมทั้งความเป็นตัวของตัวเอง แต่ละคนจึงกล้าที่จะแสดงผลงานของตนออกมาอย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นด้าน ศิลปกรรม วรรณคดี วิทยศาสตร์ ตลอดจนถึงแนวความคิดทางการเมือง ยกตัวอย่างเช่น Dante เขียนหนังสือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองชื่อว่า ราชาธิปไตย ขึ้นเพื่อสนับสนุนอำนาจประมุขแห่งชาติ Machiavelli เขียนหนังสือแสดงความคิดทางการเมืองการปกครองชื่อ เจ้าผู้ครองนคร ซึ่งเป็นหนังสือเล่มกนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา และมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อนักการเมืองและประมุขหรือผู้นำรัฐบาลฝยสมัยต่อๆ มา ผู้นำทางการเมืองหลายคนเคยยึดถือเอาแนวความคิดจากหนังสือเบ่มนี้เป็นคัมภีร์กรือคู่มือในการปกครองประเทศ

บทกวีและบทประพันธ์

Posted on October 9th, 2015 in หมวดหมู่ | No Comments »

การประชาสัมพันธ์ด้วยบทกวีและบทประพันธ์

สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของการประชาสัมพันธ์ยุคโบราณก็คือ ในสมัยกรีกโบราณนั้น บรรดาพวกกวีหรือนักประพันธ์ร้อยกรองโคลงฉันท์กาพย์กลอนต่างๆ เป็นผู้นำเอาเทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก จนมีผู้กล่าวว่ากวีเหล่านี้เป็นนักประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นด้วย ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่ากวีเหล่านี้ใช้บทกวียิพนธ์หรือร้อยกรองต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสร้างประชามติ โดยการประพันธ์เป็นบทร้อยกรองหรือบทกวีนิพนธ์หรือมหากาพย์ที่มีความไพเราะเพราะพริ้ง มีจังหวะจะโคนที่เร้าใจชวนให้จดจำได้ง่ายแล้วใช้ขับร้องให้แพร่หลายต่อๆไปในหมู่ประชาชน กวีที่มีชื่อในยุคนั้นมีมากมายหลายคน ยกตัวอย่างเช่น Simonides และ Pindar เป็นต้น

กรุงโรม

การใช้กวีนิพนธ์และร้อยกรองเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และสร้างประชามติเช่นว่านี้ใช้กันเป็นที่แพร่หลายมากในยุคนั้น จนถึงขนาด Plato นักปราชญ์คนสำคัญในยุคนั้นและนักปราชญ์คนสำคัญของโลกได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่ง ชื่อว่า Replublic โดยเขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนในการที่รัฐสั่งห้ามการแต่งกวีนิพนธ์และร้อยกรองทั้งหมด ยกเว้นแต่กวีนิพนธ์ร้อยกรองหรือโคลงฉันท์กาพย์กลอนที่แต่งขึ้นเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้น

โรมเองก็ได้รับอิทธิพลจากกรีกและนำเอาเทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ์โดยการใช้บทกวีนิพนธ์และร้อยกรองของกรีกไปใช้ในการสร้างประชามติมาใช้ คำประพันธ์และกวีนิพนธ์ร้อยกรองต่างๆ ถูกนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างประชามติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในเมืองหลวงอพยพถ่ายเทไปอยู่ในชนบทบ้าง จึงการแต่งกาพย์โคลงกลอนยกย่องสรรเสริญถึงสภาพภูมิประเทศในชนบทที่เป็นทุ่งนาเขียวขจีตามธรรมชาติที่มีอากาศที่ยรสุทธิ์กว่า มีแหล่งน้ำที่สะอาด รวมทั้งสภาพบรรยากาศที่มีลักษณะใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่า ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการแต่งกวีนิพนธ์หรือโคลงกลอนบรรยายถึงสภาพธรรมชาติในชนบทเช่นนี้ ก็เพราะว่าในสมัยนั้นโรมมีประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ชาวชนบทก็พากันอพยพเข้ามาอยู่อย่างแออัดยัดเยียดมาก ทำให้อาหารมีไม่พอเลี้ยงชาวเมืองและเกิดการขาดแคลนอาหารขึ้น รัฐบาลจึงได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยการมอบหมายให้บรรดากวีแต่งโคลงกลอนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอพยพออกไปจากกรุงโรมบ้าง และให้ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ใหม่ตามชนบทนอกเมือง เป็นการช่วยบรรเทาแบ่งเบาความหนาแน่นแออัดในเมืองอีกทั้งยังได้ผลทางด้านการจูงใจให้มีผู้ไปทำมาหากินด้วยการทำไร่ทำนาหรือประกอบอาชีพเหษตรกรรมในชนบท เพื่อนำเอาผลผลิตมาเลี้ยงประชากรในกรุงโรง นับว่าเป็นความชาญฉลาดอย่างยอดเยี่ยมของรัฐบาลในยุคนั้น เพราะการกระทำดังกล่าวจะได้ประโยชน์พร้อมกันทีเดียวถึง 3 ประการด้วยกันคือ

  1. ระบายประชาชนทีแออดัดยัดเยียดกันอยุ่ในกรุงโรมให้ถ่ายเทออกไปอยุ่ในชนบทนอกเมืองประการหนึ่ง
  2. เป็นการบรรเทาการขาดแคลนอาหารหรือแย่งอาหารกันกินในกรุงประการหนึ่ง
  3. รับได้กลุ่มผู้ที่จะไปเป็นเกษตรกรปลูกพืชไร่ในชนบทเพิ่มขึ้น เพื่อสามารถผลิตพืชผลมาเลี้ยงชาวกรุงได้อย่างเพียงพออีกประการหนึ่ง

การดูดไขมันมีกี่ประเภท แบบไหนดีที่สุด

Posted on October 3rd, 2015 in หมวดหมู่ | No Comments »

ดูดไขมัน เรื่องขำๆ ที่ใครก็ทำได้

การมีหน้าท้อง และสัดส่วนของร่างกายที่ได้สัดส่วน สวยงาม เป็นความต้องการของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆ หรือ สาวๆ ก็ดูเหมือนว่าจะนิยมทำกันซะเหลือเกิน แต่ก่อนจะดูดไขมันเรามาศึกษากันก่อนดีกว่า ว่ามีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท เค้าทำกันยังไง ขั้นตอนการทำเป็นแบบไหน ดูดไขมันแล้วต้องดูแลตัวเองอย่างไร วันนี้ผมมีคำตอบเรื่องของการดูดไขมันมาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนครับ

การดูดไขมัน

ดูดไขมันมีกี่แบบ แอบกลัวนิดๆ

การดูดไขมันแบบธรรมดา (Liposuction)
เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่า โดยแพทย์จะใช้เครื่องดูดไขมันลักษณะเป็นแท่งโลหะกลวง ดูดไขมันออกมาจากบริเวณที่ต้องการโดยตรง ไขมันจะถูกดูดออกมาพร้อมกับเลือด และเนื้อเยื่อของเรา ยิ่งดูดไขมันออกมามากเท่าไหร่ เลือดและเนื้อเยื่อของเราก็จะถูกดูดออกมามากขึ้นเท่านั้น น่ากลัวสุดๆ ครับ หากเราดูที่ขวดเก็บไขมันที่ดูดมา จะเห็นไขมันลอยอยู่ด้านบน ส่วนเลือดจะจมอยู่ด้านล่าง
– ข้อดี คือ สามารถดูดไขมันออกมาในปริมาณมาก
– ข้อเสีย คือ คนไข้อ่อนเพลีย เพราะเสียเลือดและน้ำมาก ต้องมีการพักฟื้นร่างกาย ไม่สามารถกลับบ้านได้ทันที

การดูดไขมันแบบ Vaser (Liposelection)
เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง โดยใช้เทคโนโลยีการปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound หรือ Ultrasonic) ผ่านหัวแท่งโลหะ ทำให้ไขมันที่จับตัวเป็นก้อนๆ แตกตัวเป็นไขมันเหลว จากนั้นจึงใส่หัวดูดไขมันเข้าไปดูดไขมันเหลวออกมา
– ข้อดี คือ การสูญเสียเลือด น้ำ และเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายน้อยมากครับ คนไข้ไม่จำเป็นต้องพักฟื้น กลับบ้าน ทำงานต่อได้เลย
– ข้อเสีย คือ ผิวหนังหลังจากทำการดูดไขมันแล้ว บางส่วนอาจไม่เรียบ ไม่กระชับในทันทีที่ทำ ต้องใช้ขั้นตอนอื่นๆ ช่วยให้กระชับ

Vaser (Liposuction) + Vaser (Liposelection)

การดูดไขมันแบบ Vaser Therma HD
แบบนี้ได้รับการพัฒนาจากแบบที่ 2 โดยขั้นตอนหลักจะเหมือนเดิม แต่จะเพิ่มในส่วนของการดูแลร่างกาย หลังจากการดูดไขมันเข้าไปด้วย เช่น มีการกำจัดรอยแตกลายของผิวในบริเวณที่ทำ, มีการกำจัดเซลลูไลท์ หรือแม้กระทั่งการปรับผิวหนังให้กระชับ เรียบเนียนขึ้น อันนี้แล้วแต่ที่ครับ ว่าจะมีออปชั่นเสริมอะไรบ้าง บางที่อาจมีทรีทเม้นท์ ครีมนวด ยากระชับ ผ้ารัดทรงต่างๆ โดยรวมๆ แล้วคือการดูแลผิว หลังการดูดไขมันนั่นเอง
– ข้อดี คือ ผิวหนังบริเวณที่ทำ ฟื้นฟูได้เร็ว มีความกระชับ เรียบเนียนมากกว่า Vaser ธรรมดา
– ข้อเสีย คือ คนไข้อาจต้องเสียเวลามาพบแพทย์หลายครั้ง เพราะการรักษายังไม่สิ้นสุด (สาวๆ ยอมอยู่แล้วเพื่อความสวย)

การดูดไขมันแบบ Vaser Plasma HD
แบบนี้ดูโปรขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับสาวๆ ที่ไม่อยากกลับมาอ้วนอีก เพราะการดูดไขมันแบบนี้จะใช้ Plasma (เป็นแสงชนิดหนึ่ง) ทำลายเซลล์ต้นกำเนิดไขมันเลย เป็นการหยุดไม่ให้เซลล์เหล่านั้นกลับมาสร้างไขมันได้อีก อีกทั้ง Plasma ยังช่วยให้ผิวบริเวณที่ทำ มีการปรับโครงสร้างของผิวใหม่ ทำให้ผิวกระชับขึ้นอีกด้วย
– ข้อดี คือ ผิวหนังกระชับ เรียบเนียนหลังจากการทำ รวมทั้งไขมันหายไปแบบไม่กลับมาอีก (ฉันไม่คบเธอแล้ว ไขมัน)
– ข้อเสีย คือ เมื่อร่างกายขาดไขมันไป จะทำให้ความสามารถในการต้านทานอุณหภูมิหนาวเย็นลดลง (เราจะหนาวง่ายขึ้น ขี้หนาว ว่างั้น)

จากบันทึกหลักฐานของอียิปต์โบราณ

Posted on September 10th, 2015 in หมวดหมู่ | No Comments »

การประชาสัมพันธ์ของผู้ปกครองและเจ้าผู้ครองนคร

จากบันทึกหลักฐานของอียิปต์โบราณ และอาณาจักรแอสซีเรียและเปอร์เซีย ทำให้มนุษย์ยุคปัจจุบันทราบว่าในสมัยโบราณได้มีการจงใจที่จะเผยแพร่โฆษณายกย่องสรรเสริญสดุดีบรรดาหัวหน้าและผู้ปกครองในยุคนั้น วรรณคดีแบะศิลปะในยุคนั้นจึงถูกจงใจประพันธ์และสร้างขึ้นเพื่อยกย่องส่งเสริมสนับสนุนบารมีและความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของบรรดาเจ้าครองนครทั้งหลาย ผู้นำหรือผู้ปกครองบางคนใช้วิธีสร้างสถานะตนเองให้สูงขึ้นโดยการประชาสัมพันธ์ตนเอง เช่น สร้างอนุสาวรีย์ หรือภาพแกะสลักของตนเองขึ้น หรือเพื่อหาโอกาสสถาปนาตนเองขึ้นเป็นใหญ่เพื่อผลทางจิตวิทยาด้านการสร้างความศรัทธาเลื่อมใส และความเคารพยำเกรงอันมีผลไปถึงการปกครองของตนด้วย ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้างประชามติโน้มน้าวชักจูงใจยุคนั้นส่วนมากจึงเป็นพวกพระหรือนักบวช นอกจากนี้ศิลปะโบราณวัตถุและวรรณคดีต่างๆ ตลอดจนสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เป็นถาวรวัตถุตกทอดหลงเหลืออยู่มากมายให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นและศึกษานั้น ส่วนหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่างนี้ นั้นคือ ถูกสร้างและประพันธ์ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเลื่อมใสซาบซึ้งในความยิ่งใหญ่และเกรียงไกรของบรรดาผู้น้ำและผู้ปกครองนครในยุคโบราณ เช่น รูปอนุเสาวรีย์ รูปปั้น รูปแกะสลัก รูปสฟริงซ์ของอียิปต์ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้ายสิงโต แต่มีใบหน้าศรีษะเป็นมนุษย์ รวมทั้งปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดและกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไป เช่น ปิรามิดที่สร้างโดยกษัตริย์คูฟูหรือคีออบส์ เป็นต้น

สฟิงซ์

บรรดาผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้ปกครองหรือผู้นำมักจะเสริมสร้างบารมีของตนเองด้วยการอ้างสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ตนได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนแห่งสรวงสวรรค์ มีการอ้างทฤษฎีเทวสิทธิที่ได้รับบัญชามาจากพระเจ้า เช่น พระเจ้าอเล้กซานเดอร์มหาราช ซึ่งทรงรับอิทธิพลความคิดดังกล่าวนี้ไว้เช่นกัน โดยได้รับอิทธิพลมาจากทางตะวันออกและนำมาเผยแพร่ในกรีซ พระองค์เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่สภฃถาปนาตนเองเป็น “เทพเจ้า” Ceasar แห่งโรมันก็ใช้วิธีการเดียวกันนี้ กล่าวคือนำเอาลัทธิเทพเจ้ามาใช้ในด้านการปกครองบ้านเมือง อย่างไรก็ตามการที่ผู้นำต่างๆ สามารถทำเช่นนี้ได้สำเร็จนั้น จะต้องพึ่งพาบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ บริวารพวกพ้องให้ช่วยกันสรรเสริญบกบ่องหัวหน้าของตนเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างพลังโน้มน้าวใจเพื่อให้ประชาชนพลอยเลื่อมใสศรัทธาตามด้วย สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปะใดๆ ก็ดี รวมทั้งการให้บริวารของหัวหน้าหรือผู้นำช่วยสรรเสริญนั้น ล้วนแล้วแต่เพื่อผลทางจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ที่บรรดาหัวหน้าและผู้นำในสมัยโบราณของใช้และใช้ได้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกสถานภาพตนเองให้สูงขึ้น สร้างสถานะตนเองให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหนือกว่าคนอื่นทั้งหลายทั่วไป เพื่อผลทางด้านการปกครอง ทางด้านความเคารพยำเกรงและจงรักภักดีนั่นเอง

ประโยชน์มหัศจรรย์ของการฉีดโบท็อก

Posted on September 3rd, 2015 in หมวดหมู่ | No Comments »

7 ประโยชน์มหัศจรรย์ของโบท็อก ที่มีค่า กว่าที่คุณรู้

ดูเหมือนว่าการฉีดโบท็อกจะเป็นเรื่องเก่าตกยุค ที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจกันแล้วในยุคนี้ (เดี๋ยวนี้มันต้องฟิลเลอร์ ร้อยไหม สไตล์เกาหลี) แต่ช้าก่อน นอกจากโบท็อกจะมีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่น บนใบหน้า และช่วยคลายมัดกล้ามเนื้อที่หดตัวแล้ว มันยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกด้วย ส่วนจะเป็นอะไรนั้น คงต้องติดตามกันต่อไป รับรองว่าเพื่อนๆ จะต้องอึ้ง และคิดไม่ถึงอย่างแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

ประโยชน์ของการฉีดโบท็อก

โบท็อกหน้าเรียว แล้วดียังไงอีกบ้าง

ประโยชน์อย่างแรกของโบท็อก คือ ช่วยบรรเทาอาการมือสั่นจากโรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ หรือที่รู้จักกันในนามของโรค Multiple sclerosis ได้ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคนี้จะมีอาการต่างกันไป เช่น มองเห็นภาพซ้อน มีอาการปวด ชา บางรายมีอาการวิงเวียน แขน ขา อ่อนแรง ฯลฯ

ประโยชน์อย่างที่สองของโบท็อก คือ ช่วยบรรเทาอาการหนังตากระตุกได้ แต่มันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับ เพียงแค่ทุเลาอาการตากระตุกเท่านั้น โดยแพทย์จะทำการฉีดโบท็อกเข้าไปยังบริเวณที่ตากระตุก จากนั้นเจ้าโบท็อกจะเข้าไปคลายกล้ามเนื้อในส่วนนั้นทำให้อาการตากระตุกลดลง เป็นอาการที่น่ารำคาญไม่น้อยนะครับใครที่กำลังเป็นอยู่ลองปรึกษาแพทย์ดูว่าทำได้ไหม

ประโยชน์อย่างที่สามของโบท็อก คือ ช่วยรักษาโรคไมเกรนได้ ว้าว เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนอาจจะกำลังเป็นอยู่ เป็นที่ทราบกันดีกว่าโบท็อกสามารถคลายกล้ามเนื้อที่หดเกร็งได้ ดังนั้นมันจึงช่วยผู้ที่เป็นไมเกรนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีมากๆ เลยทีเดียว เพราะอาการไมเกรนเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่เป็นอันทำอะไรกันเลย โดยโบท็อกที่ฉีดเข้าไปสามารถระงับอาการไมเกรนได้นานถึง 8 เดือน เลยทีเดียว เรียกได้ว่าฉีดครั้งเดียว อยู่ได้เกือบปี อันนี้ไม่ได้โม้นะ

ประโยชน์อย่างที่สี่ของโบท็อก คือ ช่วยลดปริมาณการขับเหงื่อของร่างกายบริเวณรักแร้ได้ สำหรับท่านที่มีเหงื่อออกมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีกลิ่นตัว เจ้าโบท็อกพระเอกของเราจะเข้าไปช่วยตรงจุดนี้ ที่เจ๋งสุดๆ ก็คือ การฉีดโบท็อกเพียงเข็มเดียว สำหรับบางคนสามารถลดการขับเหงื่อได้ยาวนานถึง 7 เดือน โอ้ว จอร์จ มันยอดมาก

ประโยชน์อย่างที่ห้าของโบท็อก คือ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของโรคข้อเข่าเสื่อม โดยแพทย์จะทำการฉีดโบท็อกเข้าไปบริเวณข้อเข่าของคนไข้โดยตรงครับ ซึ่งการรักษาแบบนี้ดูโหดไปหน่อย ปวดปั๊บ จับฉีด แต่ก็ได้ผล อีกทั้งไม่น่าเชื่อว่ามันสามารถป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้อีกด้วย

ประโยชน์อย่างที่หกของโบท็อก คือ ช่วยให้ผู้ที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ สามารถกลั้นปัสสาวะได้นานมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเจ้าสารโบท็อก จะเข้าไปลดการหด รัด เกร็ง ของกระเพาะปัสสาวะลง ทำให้เราทนกับการปวดปัสสาวะได้นานมากขึ้น สำหรับใครที่มีญาติที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ลองปรึกษาหมอดูนะครับ เผื่อจะช่วยได้

ประโยชน์อย่างที่เจ็ดของโบท็อก คือ ช่วยลดความเครียดได้ น่าสนใจใช่ไหมละครับ แต่สำหรับเราๆ ท่านๆ คงไม่ต้องถึงกับต้องฉีดโบท็อกหรอกครับ เอาไว้ให้คนที่เป็นโรคเครียดต่อเนื่อง เรื้อรัง ดูจะเหมาะสมกว่า ไม่ใช่ว่า เอะอะอะไรก็โบท็อก อย่าลืมนะครับว่ามันสกัดมาจากแบคทีเรีย ดังนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่านำเอาอะไรเข้าตัวดีกว่า

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หลังจากได้อ่านประโยชน์ของโบท็อกที่เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะสามารถทำได้ขนาดนี้ น่าสนใจเหมือนกันเนอะ ใครที่มีโรค หรือ อาการเหมือนอย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น ก็ลองๆ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูนะครับ เพราะผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำท่านได้ดีกว่า บางทีอาจจะไม่ต้องถึงขั้นฉีดโบท็อกก็ได้ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ สวัสดี

การประชาสัมพันธ์กับการปกครองในสมัยโบราณ

Posted on August 8th, 2015 in หมวดหมู่ | No Comments »

การประชาสัมพันธ์ในสมัยโบราณ

ในยุคสมัยอาณาจักรกรีกและโรมันโบราณนั้น การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญถึงขนาดถูกนับเนื่องร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองทีเดียว ชาวโรมันได้จารึกคำขวัญไว้ตามกำแพงเมืองต่างๆ เช่นจารึกว่า S.P.Q.R. อันหมายถึง “รัฐสภาและประชาชนชาวโรมัน” นอกจากนี้ยังมีการใช้ศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และประชามติ เช่น Res Publicae อันหมายถึง กิจกรรมสาธารณะ ซึ่งต่อมาคำดังกล่าวกลายเป็นที่มาของคำว่า Replublic มีการใช้คำว่า Remores หมายถึงข่าวลือ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานตามกำแพงเมืองปอมเปอี ซึ่งได้มีการจารึกข้อความกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นได้มีการตื่นตัวในเรื่องการประชาสัมพันธ์และการปกครองมาก และให้ความสำคัญแก่ประชามติถึงขนาดมีคำขวัญว่า “Vox populi, Vox die” ซึ่งหมายความว่า “เสียงของประชาชน คือเสียงของพระเจ้า” นั่นเอง ซึ่งปรากฏว่าความคิดเห็นในเรื่องการใช้ศัพท์ทางการเมืองในหลักฐานบันทึกของอาณาจักรโรมันยุคโบราณนี้ก็มีส่วนเกี่ยวพันและสอดคล้องกับแนวความคิดเห็นด้านประชามติในสมัยปัจจุบันนี้ด้วย

spqr

อันที่จริงโรมได้รับอิทธิพลทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์จากกรีกพอสมควร กล่าวคือ กรีกมีบรรดาพวก Sophist ซึ่งตั้งตนเป็นนักพูดจูงใจประชาชนและรับสอนการพูดโน้มน้าวชักจูงใจให้แก่เด็กหนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียง โรมมีนักพูดในที่ขุมขนที่มีขื่อเสียงของโลกหลายคน เช่น Cato, Cicero และ Mark Antony เป็นต้น แม้แต่ตัว Julius Caesar เองก็เป็นนักเชียนและนักโน้มน้าวชักจูงใจตัวยง Caesar ได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งชื่อว่า “Commentaries on the Gallic war” ซึ่งหนังสือนี้มีอิทธิพลต่อการโฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก Caesar เอวได้ปรับปรุงการปกครองดินแดนส่วนภูมิภาคและได้จัดแบ่งที่ดินของรัฐให้แก่ประชาชนเป็นการสร้างเสริมบารมีของตนและเป็นการสร้างชื่อเสียงและความนิยมแก่ประชาชน นอกจากนี้เขายังได้ปรับปรุงปฏิทินใหม่ขึ้น แต่เดิมโรมเคยใช้ปฏิทินแบบจันทรคติ เข้าได้เปลี่ยนมาใช้เป็นแบบสุริยคติ มี 365 วันเป็นหนึ่งปี ดังที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า ปฏิทินของซีซาร์ Julian Calendar

Caesar เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาททางด้านริเริ่มการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนเขาได้ออกประกาศแถลงข่าวประจำวันขึ้น โดยใช้ชื่อว่า Acta Diurna แถลงข่าวนี้มุ่งให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารต่างๆ ของราชการและส่วนรวม รวมทั้งประกาศกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ และประกาศข่าวประจำวัน เช่น การนเกิด การตาย การแต่งงาน รวมทั้งข่าวด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วย เช่น ข่าวอุทกภัยและอัคคีภัย เป็นต้น