การประชาสัมพันธ์กับการปกครองในสมัยโบราณ

การประชาสัมพันธ์ในสมัยโบราณ

ในยุคสมัยอาณาจักรกรีกและโรมันโบราณนั้น การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญถึงขนาดถูกนับเนื่องร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองทีเดียว ชาวโรมันได้จารึกคำขวัญไว้ตามกำแพงเมืองต่างๆ เช่นจารึกว่า S.P.Q.R. อันหมายถึง “รัฐสภาและประชาชนชาวโรมัน” นอกจากนี้ยังมีการใช้ศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และประชามติ เช่น Res Publicae อันหมายถึง กิจกรรมสาธารณะ ซึ่งต่อมาคำดังกล่าวกลายเป็นที่มาของคำว่า Replublic มีการใช้คำว่า Remores หมายถึงข่าวลือ นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานตามกำแพงเมืองปอมเปอี ซึ่งได้มีการจารึกข้อความกระตุ้นและเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นได้มีการตื่นตัวในเรื่องการประชาสัมพันธ์และการปกครองมาก และให้ความสำคัญแก่ประชามติถึงขนาดมีคำขวัญว่า “Vox populi, Vox die” ซึ่งหมายความว่า “เสียงของประชาชน คือเสียงของพระเจ้า” นั่นเอง ซึ่งปรากฏว่าความคิดเห็นในเรื่องการใช้ศัพท์ทางการเมืองในหลักฐานบันทึกของอาณาจักรโรมันยุคโบราณนี้ก็มีส่วนเกี่ยวพันและสอดคล้องกับแนวความคิดเห็นด้านประชามติในสมัยปัจจุบันนี้ด้วย

spqr Read more